Esileht

Mitte kõik pärandipaigad Eestis ei ole vääriliselt hoolitsetud ning ajahamba puremise eest kaitstud. Kutsume koole/klasse üles valima kodukohas üks kohaliku kultuuriajaloo ja kultuurmaastiku seisukohalt tähendusrikas objekt ning olema sellele vaderiks.

Ootame uusi ja juba kogenud pärandivadereid kaasa lööma, registreerida saab  kuni 1. oktoobrini 2019!

Olulisus

Pärandipaiga korrastamine on hea viis kohaliku kultuuripärandiga tutvumiseks, selle tähtsuse mõistmiseks ning säilitamisele kaasaaitamiseks. Iga õpilane saab tunda, et tema panus on oluline!

Seos õppekavaga

Projekt toetab riikliku õppekava gümnaasiumi astmes Eesti ajaloo teemade käsitlemist, aitab kaasa ka põhikoolis koduümbruse ajaloo tundmaõppimisele ning kultuurikeskkonna mõtestamisele. Samuti on see seotud tehnoloogiaõpetuse ainekavaga.

Eeskuju

Projekti eeskuju on Norra Kultuuripärandi Fondi koordineeritud projekt „Rydd et kulturminne”, mis on edukalt tegutsenud 18 aastat ning kaasanud Norras kolmandiku kõikidest üldhariduskoolidest. Tänaseks päevaks on projektis osalenud üle 35 000 õpilase ning korrastatud 1361 pärandiobjekti.

Jagamine

Lisaks korrastustalgutele innustame õpilasi oma teadmisi ja ettevõtmisi ka teistega jagama – tutvustama pärandipaika ning selle ajalugu oma koolikaaslastele, vanematele ja kogukonnale.

Projekti toetajad on Muinsuskaitseamet, Rahvakultuuri Keskus, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond

Jälgi meie uudiseid PÄRANDIVADERITE FB-LEHEL

Projekti toetavad:

Tutvustus

Kes on pärandivaderid?

Pärandivaderid on hakkajad kooliõpilased, kes õpivad tundma, väärtustavad ja korrastavad kohaliku kultuuriajaloo ja kultuurmaastiku tähendusrikkaid objekte. Pärandivaderid teavad, miks kohalik pärand on eriline ning aitavad päästa lagunemisest või hävimisest hooletusse jäänud paiku.

 • Pärandivaderid on uudishimulikud ja hoolivad.
 • Pärandivaderid tahavad rohkem teada saada oma kodukandi ajaloosündmuste ja kultuuripärandi kohta.
 • Pärandivaderid teavad, et nende isiklik panus pärandi hoidmisesse on oluline.

Miks?

Projekti eesmärk on:

 • tõsta pärandialast teadlikkust kooliõpilaste hulgas, vanuses 7-19;
 • korrastada kohalikke pärandiobjekte;
 • pakkuda võimalust koolinoortele mõtestada ning tugevdada oma kohaidentiteeti;
 • siduda teoreetilisi teadmisi praktilise tegevusega ning arendada õpilastes elus vajalikke tööoskusi;
 • suunata õpilasi tutvustama kultuuripärandit kohalikule kogukonnale;
 • kasvatada vastutustunnet oma kodukoha ja Eesti pärandi eest.

Loodame toetada 1970-1980. aastatel tuhandeid Tallinna, Pärnu, Tartu, Rakvere ja Tõrva koolinoori ühendanud liikumise „Kodulinn“ eeskujul noorte huvi ja soovi ajalugu ja pärandit tundma õppida, kasvatades kohusetunnet ja lugupidamist enda ja teiste töö vastu. Plaanis on aasta aastalt kasvatada projektis osalevate koolide arvu.

Registreerimine

Pane oma plaanid kirja vastates registreerimisvormi küsimustele, see on kättesaadav siin…

Korrastustalguid võib pidada oktoobrikuu lõpuni.

Enne vormi täitmist valmista ette järgmised andmed:

 • Kool / selts / sõpruskond vm meeskond
 • Maakond
 • Kooli/meeskonna postiaadress
 • Juhendava täiskasvanu nimi, amet, e-posti aadress ja telefoninumber
 • Pärandipaiga nimetus, asukoht ja lühikirjeldus
 • Planeeritud osalevate õpilaste arv
 • Mitmenda(te) klassi(de) õpilased osalevad
 • Planeeritud osalevate täiskasvanute arv
 • Orienteeruv/ad talgupäeva(de) kuupäev(ad) (vahemikus aprill kuni oktoober 2019)
 • Tegevuste kirjeldus
 • Planeeritud toetajad, kaasaaitajad ja vabatahtlikud (asutused/organisatsioonid ja eraisikud, nt lapsevanemad)
 • Kas vajate abi ajalooeksperdi (ajaloolane, arheoloog, folklorist vm) leidmisel?
 • Küsimused ja kommentaarid

Lisaks palume saata e-posti teel 3-5 fotot pärandipaigast enne talgutöid. Iga foto pealkirjas märkida ära kooli/meeskonna nimi, aasta ja foto järjekorranumber. Lisainfo iga foto kohta saad kirja panna registreerimisvormile, sh foto autori nimi, pildistamise kuupäev ja pildi kommentaar. Fotod saada registreerimisvormi täitmisega samal päeval e-posti teel projekti koordinaatorile elle@estlander.org